حراج!

زیست شناسی دوازدهم سه بعدی نشر الگو (جلد دوم)

9786226390125
دسته محصول :
این کتاب در یک نگاه:
  • طبقه بندی مناسب مطالب در درسنامه
  • تعداد مناسب تست ها باتوجه به اهمیت مباحث
  • ​لحن رسمی درسنامه
  • استفاده از جداول و نمودار های رنگی در درسنامه 
  • ​تک رنگ و یکنواخت بودن صفحات پاسخ نامه
99,000 20% 79,200 تومان