حراج!

مسائل برگزیده ریاضی از سراسر دنیا خوشخوان

12,000 20% 9,600
نوع محصول:
سال چاپ: 1394
تعداد صفحه: 266

1 تا 20چاپ (1 ستاره)

21 تا 40چاپ (2 ستاره)

41 تا 60چاپ (3 ستاره)

61 تا 80چاپ (4 ستاره)

81 به بالا (5 ستاره)

تجدید چاپ:
امتیاز کاربران: