تخفیف!

250 مساله ی هندسه فاطمی

90,000 10% 81,000
دانلود نمونه این کتاب (PDF)
سال چاپ: 1400
تعداد صفحه: 173

1 تا 20چاپ (1 ستاره)

21 تا 40چاپ (2 ستاره)

41 تا 60چاپ (3 ستاره)

61 تا 80چاپ (4 ستاره)

81 به بالا (5 ستاره)

تجدید چاپ:
امتیاز کاربران:
+ همه ویژگی های این محصول