بهم بگو دنبال چی هستی تا راهنماییت کنم...

تست می‌خوام بزنمتست می‌خوام بزنم

تست می‌خوام بزنم

توی امتحانا کمکم می‌کنی؟توی امتحانا کمکم می‌کنی؟

توی امتحانا کمکم می‌کنی؟

تیزهوشان اگه برم خوب میشه‌هاتیزهوشان اگه برم خوب میشه‌ها

تیزهوشان اگه برم خوب میشه‌ها

X