AB vfc filter 116all http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep srokes at 4pxMinimum sroke weight is 2pxFor thicker srokes use evennumbers: 6px, 8px etc.Remember to expand srokesbefore saving as an SVGSizeCannot be wider or taller than100px (artboard size)Scale your icon to fll as much ofthe artboard as possibleUngroupIf your design has more than oneshape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure“Use Artboards” is checked100px.SVG 07 Created by Gregor Cresnarfrom the Noun Project 63 Artboard 18 Artboard 23
logo
برچسب ها:
نظرسنجی بهترین کتاب های کمک آموزشی کنکور 1401
8

نظرسنجی بهترین کتاب های کمک آموزشی کنکور 1401

همواره یکی از بزرگترین چالش های دانش آموزان و حتی معلمان یافتن بهترین کتاب های کمک آموزشی ممکن بوده است و مخصوصا در سال های اخیر با توجه به افزایش چشمگیر کتاب های کمک آموزشی و تنوع بسیار زیاد آن ها این کار سخت تر از قبل نیز شده است.

یکی از بهترین کارها در هر زمینه ای نظر سنجی از افراد و اتکا به تجربه ها و دانسته های افرادی است که در آن زمینه سابقه فعالیت داشته اند. از همین رو پنجمین نظرسنجی بزرگ کتاب های کمک آموزشی (ویژه کنکور 1401) با همکاری سایت چی بخونم و آلاء از تاریخ 25 شهریور تا 15 مهر سال 1400 و با هدف شناسایی بهترین کتاب های کمک درسی موجود و ساده تر کردن انتخاب برای دانش آموزان عزیز برگزار گردید.

در این نظر سنجی کتاب های کمک آموزشی مربوط به دروس زیر مورد ارزیابی قرار گرفتند و مجموعا 13،950 رای ثبت گردید:

 • ادبیات فارسی
 • عربی
 • دین و زندگی
 • زبان انگلیسی
 • حسابان و ریاضی پایه مرتبط
 • گسسته و آمار و احتمال
 • هندسه
 • فیزیک
 • شیمی
 • زیست شناسی
 • ریاضی تجربی
 • زمین شناسی
 • تاریخ
 • جغرافیا
 • جامعه شناسی
 • روان شناسی
 • فلسفه و منطق
 • اقتصاد

در ادامه این مقاله به بررسی کلیات و جزئیات آمار مربوط به نتایج نظرسنجی هر کدام از دروس می پردازیم و درصد هر کتاب به کل آراء اخذ شده را در نمودار ارائه می کنیم. درصد ها رند شده اند و در صورتی که درصد یک کتاب صفر قید شده باشد به معنی کمتر از یک درصد است.

در قسمت دروس ادبیات فارسی و دین زندگی، به طور کلی 3،204 رای اخذ شد که به تفکیک در مورد هر درس بررسی می شوند.

 

بهترین کتاب های ادبیات فارسی کنکور 1401 بر پایه نظرسنجی

 

بهترین کتاب های قرابت معنایی

 

بهترین کتاب های آرایه های ادبی

 

بهترین کتاب های زبان فارسی

 

بهترین کتاب های لغت، املا و تاریخ ادبیات

 

بهترین کتاب های ادبیات فارسی جامع

 


 

بهترین کتاب های دین و زندگی کنکور 1401 بر پایه نظرسنجی

 

 

در قسمت دروس عربی و زبان انگلیسی به طور کلی 2،900 رای اخذ شده است که در ادامه به تفکیک هر درس آن ها را بررسی می کنیم.

 

بهترین کتاب های عربی کنکور 1401 بر پایه نظرسنجی

 

بهترین کتاب های عربی جامع

 

بهترین کتاب های واژگان (لغت) عربی

 

بهترین کتاب های درک مطلب عربی

 

بهترین کتاب های ترجمه و تعریب عربی

 


 

بهترین کتاب های زبان انگلیسی کنکور 1401 بر پایه نظرسنجی

 

بهترین کتاب های انگلیسی جامع

 

بهترین کتاب های واژگان (لغت) انگلیسی

 

بهترین کتاب های ریدینگ و کلوز تست

 

در قسمت دروس اختصاصی رشته ریاضی و تجربی به طور کلی 3،611 رای اخذ شده است که در ادامه به تفکیک هر درس آن ها را بررسی می کنیم.

 

بهترین کتاب های زیست شناسی کنکور 1401 بر پایه نظرسنجی

 

بهترین کتاب های زیست شناسی پایه

 

بهترین کتاب های زیست شناسی دهم

 

بهترین کتاب های زیست شناسی یازدهم

 

بهترین کتاب های زیست شناسی دوازدهم

 

بهترین کتاب های زیست شناسی جامع

 


 

بهترین کتاب های زمین شناسی کنکور 1401 بر پایه نظرسنجی

 


 

بهترین کتاب های ریاضی تجربی کنکور 1401 بر پایه نظرسنجی

 


 

بهترین کتاب های گسسته و آمار و احتمال کنکور 1401 بر پایه نظرسنجی

 


 

بهترین کتاب های حسابان و ریاضی پایه کنکور 1401 بر پایه نظرسنجی

 


 

بهترین کتاب های هندسه کنکور 1401 بر پایه نظرسنجی

 

در قسمت دروس فیزیک و شیمی به طور کلی 2،803 رای اخذ شده است که در ادامه به تفکیک هر درس آن ها را بررسی می کنیم.

 

بهترین کتاب های فیزیک کنکور 1401 بر پایه نظرسنجی

 

بهترین کتاب های فیزیک پایه

 

بهترین کتاب های فیزیک دوازدهم

 

بهترین کتاب های فیزیک جامع

 


 

بهترین کتاب های شیمی کنکور 1401 بر پایه نظرسنجی

 

بهترین کتاب های شیمی پایه

 

بهترین کتاب های شیمی دوازدهم

 

بهترین کتاب های شیمی جامع

 

در قسمت دروس اختصاصی رشته انسانی به طور کلی 1،702 رای اخذ شده است که در ادامه به تفکیک هر درس آن ها را بررسی می کنیم.

 

بهترین کتاب های ریاضی و آمار کنکور 1401 بر پایه نظرسنجی

 


 

بهترین کتاب های علوم و فنون ادبی کنکور 1401 بر پایه نظرسنجی

 


 

بهترین کتاب های اقتصاد کنکور 1401 بر پایه نظرسنجی

 


 

بهترین کتاب های جغرافیا کنکور 1401 بر پایه نظرسنجی

 


 

بهترین کتاب های جامعه شناسی کنکور 1401 بر پایه نظرسنجی

 


 

بهترین کتاب های روان شناسی کنکور 1401 بر پایه نظرسنجی

 


 

بهترین کتاب های تاریخ کنکور 1401 بر پایه نظرسنجی

 


 

بهترین کتاب های فلسفه و منطق کنکور 1401 بر پایه نظرسنجی

7 دیدگاه
 • Amirima پاسخ دهيد 18 / 07 / 1401

  خیلی سبز بالاترین رتبه رو داره اکثرا ولی توی نظرات همه گفتن نشر الگو
  گیج شدم